Κέντρο Τύπου

Το νερό που ξεχωρίζει

Η εταιρεία ΒΙΚΟΣ Α.Ε αναζητά να εντάξει στο Ανθρώπινο Δυναμικό της Τεχνικό Ασφαλείας για το τμήμα Διασφάλισης ποιότητας

17 May 2023

Κωδικός αγγελίας: 170523

Η εταιρεία ΒΙΚΟΣ Α.Ε αναζητά να εντάξει στο Ανθρώπινο Δυναμικό της Τεχνικό Ασφαλείας για το τμήμα Διασφάλισης ποιότητας

    

Αναφέρεται:  Διεύθυνση  Εργοστασίων

  


Αρμοδιότητες

 • Άσκηση των καθηκόντων Τεχνικού Ασφαλείας για τις εγκαταστάσεις του ομίλου   σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.
 • Διεξαγωγή τακτικών ελέγχων & επιθεωρήσεων (σε περιοδική ή έκτακτη βάση) ως προς την ΥΑΕ στα εργοστάσια & εγκαταστάσεις του ομίλου στην Ελλάδα.
 • Οργάνωση και συντονισμό της αρχικής και περιοδικής εκπαίδευσης των εργαζομένων στις εγκαταστάσεις σε θέματα ΥΑΕ
 • Καταγραφή ,έρευνα και αναφορά  σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία και τις διαδικασίες της εταιρείας, όλων των συμβάντων ΥΑΕ και μέριμνα για την εκτέλεση πιθανών διορθωτικών ενεργειών
 • Σύνταξη ή ανανέωση των διαδικασιών ΥΑΕ της εταιρείας και επίβλεψη της εφαρμογής τους λειτουργώντας ως σύνδεσμος μεταξύ του ομίλου και των ρυθμιστικών αρχών
 • Σύνταξη των αναλύσεων επικινδυνότητας ΥΑΕ του ομίλου
 • Δυνατότητα μετακινήσεων σε όλες τις εγκαταστάσεις


Απαραίτητα Προσόντα

 • Πτυχίο Μηχανολόγου ή Ηλεκτρολόγου Μηχανικού ΑΕΙ
 • Συναφή εμπειρία
 • Άριστη γνώση Αγγλικής Γλώσσας (γραπτό, προφορικό λόγο & τεχνική ορολογία)
 • Πολύ καλή γνώση Η/Υ και χρήση προγραμμάτων Microsoft 365
 • Δίπλωμα αυτοκινήτου
 • Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις για τους άντρες υποψηφίους
 • Ευχέρεια σε σύνταξη προσμετρήσεων, επιμετρήσεων και κοστολόγησης
 • Εμπειρία σε επίβλεψη και συντονισμό εργασιών


Δείκτες Μέτρησης Απόδοσης (KPI’s)

 • Μείωση του αριθμού των συμβάντων και των ατυχημάτων στον τομέα της ασφάλειας
 • Ποσοστό συμμόρφωσης με τους κανονισμούς ασφαλείας
 • Ποσοστό ολοκλήρωσης της κατάρτισης των εργαζομένων
 • Αριθμός επιθεωρήσεων και ελέγχων ασφαλείας που διενεργούνται
 • Αριθμός νέων συστημάτων και διαδικασιών ασφαλείας που εισήχθησαν
 • Ικανοποίηση των εργαζομένων από τα μέτρα και τις διαδικασίες ασφαλείας


Παροχές Εταιρείας 

 • Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών βάσει προϋπηρεσίας
 • Πλήρης απασχόληση
 • Ιδιωτική ιατροφαρμακευτική ασφάλιση
 • Συνεχής εκπαίδευση και επιμόρφωση
 • Δυνατότητα εξέλιξης
 • Σύγχρονο και δυναμικό περιβάλλον    

 

 

Υποβολή βιογραφικού στο site της εταιρείας : www.vikos.com

Επικοινωνία 2651061951, hr@vikos.com

 

Στείλτε το βιογραφικό σας για αυτή τη θέση →
Close