Προστασία Προσωπικών Δεδομένων

Η παρούσα σύμβαση Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων καλύπτει όλα τα προσωπικά δεδομένα των επισκεπτών/χρηστών/μελών που συλλέγει ο δικτυακός τόπος www.vikoswater.gr κατά τη διάρκεια επίσκεψης των σελίδων του. Η παρούσα σύμβαση καλύπτει τις προϋποθέσεις συλλογής, επεξεργασίας και διαχείρισης των προσωπικών δεδομένων των επισκεπτών/χρηστών από το www.vikoswater.gr προς τις τυχόν συνδεδεμένες εταιρείες με αυτό. Η παρούσα σύμβαση δεν καλύπτει σε καμία περίπτωση τη σχέση μεταξύ των επισκεπτών/χρηστών του www.vikoswater.gr και οποιονδήποτε υπηρεσιών που δεν υπόκεινται στον έλεγχο ή και την ιδιοκτησία του www.vikoswater.gr.

Δεδομένης της φύσης και του όγκου του Διαδικτύου, υπό οποιεσδήποτε συνθήκες, συμπεριλαμβανομένης και της περίπτωσης αμέλειας, το www.vikoswater.gr δεν ευθύνεται για οποιασδήποτε μορφής ζημία υποστεί ο επισκέπτης/χρήστης των σελίδων, υπηρεσιών, επιλογών και περιεχομένων του www.vikoswater.gr στις οποίες προβαίνει με δική του πρωτοβουλία και με τη γνώση των όρων του παρόντος.


Δημοσιοποίηση προσωπικών δεδομένων

Το www.vikoswater.gr δεσμεύεται να μην προβεί σε πώληση, ενοικίαση ή με οποιονδήποτε τρόπο δημοσίευση ή/και κοινοποίηση των προσωπικών δεδομένων των επισκεπτών/χρηστών του www.vikoswater.gr σε κανένα τρίτο φορέα. Το www.vikoswater.gr μπορεί να διοχετεύσει προσωπικά δεδομένα των επισκεπτών/χρηστών του σε τρίτα νομικά ή/και φυσικά πρόσωπα μόνο εάν έχει τη ρητή συγκατάθεση των επισκεπτών/χρηστών για τη διοχέτευση προσωπικών δεδομένων. Η διοχέτευση των προσωπικών δεδομένων προς νομικά ή/και φυσικά πρόσωπα που συνεργάζονται με το www.vikoswater.gr καθίσταται αναγκαία για την υλοποίηση των επιθυμιών ή/και παραγγελιών των χρηστών. Τα νομικά και φυσικά πρόσωπα που συνεργάζονται με το www.vikoswater.gr έχουν το δικαίωμα να επεξεργάζονται τα προσωπικά δεδομένα που οι χρήστες του www.vikoswater.gr καταθέτουν σε αυτό μόνο στο βαθμό που είναι απόλυτα αναγκαίος για την παροχή υποστήριξης προς το www.vikoswater.gr. Επιτάσσεται λόγω συμμόρφωσης με τις σχετικές διατάξεις του νόμου και προς τις αρμόδιες και μόνο αρχές.


Αποστολή βιογραφικών

Η «ΗΠΕΙΡΩΤΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΕΜΦΙΑΛΩΣΕΩΝ ΑΕ» με δ.τ. «ΒΙΚΟΣ Α.Ε.» δηλώνει ότι όλα τα προσωπικά στοιχεία της αίτησης και του βιογραφικού σας σημειώματος θεωρούνται αυστηρώς εμπιστευτικά, δε δημοσιοποιούνται και χρησιμοποιούνται με τη ρητή συγκατάθεσή σας σύμφωνα με την ισχύουσα εθνική και κοινοτική νομοθεσία, αποκλειστικά και μόνο για την αξιολόγηση των τυπικών σας προσόντων, για την πιθανότητα σταδιοδρομίας σας στην εταιρεία μας.

Η αίτησή σας, καθώς και οποιεσδήποτε προσωπικές πληροφορίες παρέχονται, προστίθενται στη βάση υποψηφίων της εταιρείας. Δικαίωμα πρόσβασης στη βάση υποψηφίων έχουν μόνο οι επιφορτισμένοι για το σκοπό της επεξεργασίας εργαζόμενοι ή συνεργάτες της εταιρείας οι οποίοι έχουν εξουσιοδοτηθεί από αυτήν ειδικά για το σκοπό αυτό.

Η αίτησή σας, καθώς και οποιαδήποτε άλλη πληροφορία διατηρείται στη βάση υποψηφίων της εταιρείας για 3 χρόνια . Σε κάθε περίπτωση μπορείτε να επικοινωνήσετε με την «ΒΙΚΟΣ Α.Ε.», προκειμένου να ασκήσετε τα δικαιώματα σας που προβλέπονται από την ισχύουσα νομοθεσία (ενδεικτικά διόρθωσης, αλλαγής, διαγραφής, πρόσβασης, φορητότητας, εναντίωσης ).

Ο υποψήφιος αποστέλοντας το βιογραφικό του, δηλώνει ρητά και ανεπιφύλακτα ότι αποδέχεται και δίνει την συγκατάθεσή του για την προαναφερθείσα επεξεργασία των προσωπικών του δεδομένων προς εκπλήρωση των προαναφερθέντων σκοπών.

Close