Προστασία Προσωπικών Δεδομένων

Η «ΗΠΕΙΡΩΤΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΕΜΦΙΑΛΩΣΕΩΝ ΑΕ» με δ.τ. «ΒΙΚΟΣ Α.Ε.» δηλώνει ότι όλα τα προσωπικά στοιχεία της αίτησης και του βιογραφικού σας σημειώματος θεωρούνται αυστηρώς εμπιστευτικά, δε δημοσιοποιούνται και χρησιμοποιούνται με τη ρητή συγκατάθεσή σας σύμφωνα με την ισχύουσα εθνική και κοινοτική νομοθεσία, αποκλειστικά και μόνο για την αξιολόγηση των τυπικών σας προσόντων, για την πιθανότητα σταδιοδρομίας σας στην εταιρεία μας.

Η αίτησή σας, καθώς και οποιεσδήποτε προσωπικές πληροφορίες παρέχονται, προστίθενται στη βάση υποψηφίων της εταιρείας. Δικαίωμα πρόσβασης στη βάση υποψηφίων έχουν μόνο οι επιφορτισμένοι για το σκοπό της επεξεργασίας εργαζόμενοι ή συνεργάτες της εταιρείας οι οποίοι έχουν εξουσιοδοτηθεί από αυτήν ειδικά για το σκοπό αυτό.

Η αίτησή σας, καθώς και οποιαδήποτε άλλη πληροφορία διατηρείται στη βάση υποψηφίων της εταιρείας για 3 χρόνια . Σε κάθε περίπτωση μπορείτε να επικοινωνήσετε με την «ΒΙΚΟΣ Α.Ε.», προκειμένου να ασκήσετε τα δικαιώματα σας που προβλέπονται από την ισχύουσα νομοθεσία (ενδεικτικά διόρθωσης, αλλαγής, διαγραφής, πρόσβασης, φορητότητας, εναντίωσης ).

Ο υποψήφιος αποστέλοντας το βιογραφικό του, δηλώνει ρητά και ανεπιφύλακτα ότι αποδέχεται και δίνει την συγκατάθεσή του για την προαναφερθείσα επεξεργασία των προσωπικών του δεδομένων προς εκπλήρωση των προαναφερθέντων σκοπών.

Close