Ποιοτικά Χαρακτηριστικά

Άριστη Ποιότητα Προϊόντος

Πηγή «ΒΙΚΟΣ»

Το Φυσικό Μεταλλικό Νερό «Βίκος» εμφιαλώνεται στην πηγή. Από το σημείο της υδροληψίας, μέσω ενός δικτύου ανοξείδωτων σωληνώσεων οδηγείται σε υπερσύγχρονα μηχανήματα εμφιάλωσης εγκατεστημένα δίπλα στην πηγή, χωρίς να υποστεί καμία επεξεργασία. Σύμφωνα με το εγκατεστημένο σύστημα ελέγχου HACCP για την πρόληψη οποιουδήποτε κινδύνου πραγματοποιούνται σε όλα τα κρίσιμα στάδια της παραγωγής συνεχείς έλεγχοι του νερού, των πρώτων υλών συσκευασίας, της υγιεινής των εγκαταστάσεων και του προσωπικού καθώς και έλεγχοι στα τελικά προϊόντα. Οι έλεγχοι αυτοί διασφαλίζουν ότι το νερό θα φτάσει τελικά στον καταναλωτή διατηρώντας την ίδια φυσικοχημική σύσταση και μικροβιακή καθαρότητα που είχε στην πηγή. Μία επίσης σημαντική παράμετρος η οποία υπεισέρχεται στην διαμόρφωση της παραγωγικής διαδικασίας και συνολικά του τρόπου λειτουργίας της εταιρείας είναι και η προστασία του ευρύτερου περιβάλλοντος (εσωτερικά και εξωτερικά της εγκατάστασης).

Φυσικό Μεταλλικό Νερό «Βίκος» : (αριθμό έγκρισης αναγνώρισης φυσικού μεταλλικού νερού  : Υ2 / οικ.478/ 12.02.96  και την τροποποίηση – συμπλήρωση αυτής με Αριθμ.Διδ/Γ.Π. 86922/18)

ΧΗΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ / CHEMICAL ANALYSIS (Γ.Χ.Κ. 11/01/21)
pH = 7,4
Αγωγιμότητα/ Conductivity = 478 μS/cm (25oC)
Στερεό Υπόλειμμα / Dry Residue (260oC) = 296 mg/l
Ολικά Διαλυμένα Στερεά / Total Dissolved Solids = 350 mg/l
Σκληρότητα Ολική / Total Hardness = 257 mg/l (ως CaCO3)
ΚΑΤΙΟΝΤΑ / CATIONS (mg/l):
Ασβέστιο Ca2+ = 100
Μαγνήσιο Mg2+ = 1,83
Νάτριο Na+ = 2,82
Κάλιο K+ = 0,52
Αμμώνιο NH4+ < 0,013
ΑΝΙΟΝΤΑ / ANIONS (mg/l):
Όξινα Ανθρακικά HCO3- = 281
Χλωριούχα Cl- = 8,26
Θειϊκά SO42- = 12,9
Νιτρικά NO3- = 8,65
Νιτρώδη NO2 - < 0,006
Close