Ποιοτικά Χαρακτηριστικά

Άριστη Ποιότητα Προϊόντος

Πηγή «ΒΙΚΟΣ»

Το Φυσικό Μεταλλικό Νερό «Βίκος» εμφιαλώνεται στην πηγή. Από το σημείο της υδροληψίας, μέσω ενός δικτύου ανοξείδωτων σωληνώσεων οδηγείται σε υπερσύγχρονα μηχανήματα εμφιάλωσης εγκατεστημένα δίπλα στην πηγή, χωρίς να υποστεί καμία επεξεργασία. Σύμφωνα με το εγκατεστημένο σύστημα ελέγχου HACCP για την πρόληψη οποιουδήποτε κινδύνου πραγματοποιούνται σε όλα τα κρίσιμα στάδια της παραγωγής συνεχείς έλεγχοι του νερού, των πρώτων υλών συσκευασίας, της υγιεινής των εγκαταστάσεων και του προσωπικού καθώς και έλεγχοι στα τελικά προϊόντα. Οι έλεγχοι αυτοί διασφαλίζουν ότι το νερό θα φτάσει τελικά στον καταναλωτή διατηρώντας την ίδια φυσικοχημική σύσταση και μικροβιακή καθαρότητα που είχε στην πηγή. Μία επίσης σημαντική παράμετρος η οποία υπεισέρχεται στην διαμόρφωση της παραγωγικής διαδικασίας και συνολικά του τρόπου λειτουργίας της εταιρείας είναι και η προστασία του ευρύτερου περιβάλλοντος (εσωτερικά και εξωτερικά της εγκατάστασης).

Φυσικό Μεταλλικό Νερό «Βίκος» : (αρ. Εγκρ. Υ2/οικ 478/12/02/96)

ΧΗΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ / CHEMICAL ANALYSIS (Ι.Γ.Μ.Ε 03/01/18)
  pH = 7,3
  Αγωγιμότητα/ Conductivity = 480 μS/cm (25oC)
  Σκληρότητα Ολική / Total Hardness = 240 mg/l (ως CaCO3)
  Ολικά Διαλυμένα Στερεά / Total Dissolved Solids = 268 mg/l
  Στερεό Υπόλειμμα / Dry Residue (180oC) = 280 mg/l
  ΚΑΤΙΟΝΤΑ / CATIONS (mg/l):
Ασβέστιο Ca2+ = 93,1
Μαγνήσιο Mg2+ = 1,9
Νάτριο Na+ = 2,6
Κάλιο K+ = 0,7
Αμμώνιο NH4+ < 0,1
  ΑΝΙΟΝΤΑ / ANIONS (mg/l):
Όξινα Ανθρακικά HCO3- = 270
Χλωριούχα Cl- = 9
Θειϊκά SO42- = 12,2
Νιτρικά NO3- = 7,2
Νιτρώδη NO2 - < 0,05
Close